close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 6 października 2017

  Konsulat Generalny RP w Charkowie wystawia na sprzedaż samochód marki BMW model 525i x Drive.

   

  Termin oględzin samochodu możliwy jest w dniach 09.10 – 20.10.2017 r., w godz.: 09:00-12:00. na parkingu Konsulatu Generalnego RP w Charkowie, ul. Alczewskich 16 (po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu  + 380 577578801 lub +380 504095502).

   

  Uwaga: Samochód w momencie zakupu zwolniony był z opłat celnych (nie jest rozclony), w związku z powyższym nabywca zobowiązany będzie do ich poniesienia.

   

  Warunki udziału w przetargu:

  1.         Osoby zainteresowane składają odpowiednie podanie – ofertę, które powinno zawierać:

  а) nazwisko, imię lub nazwę (firmy), adres i miejsce zamieszkania aplikującego, kontakt telefoniczny oraz adres poczty elektronicznej;

  b) proponowaną cenę i warunki jej spłaty;

  c) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem samochodu o następującej treści: „Oświadczam, że jest mi znany stan techniczny i formalny pojazdu wystawionego na sprzedaż”;

   

  d) oświadczenie o następującej treści: „W przypadku zakupu przeze mnie danego samochodu, zobowiązuję się do spłaty wszystkich zobowiązań celnych, opłat akcyzowych

   

  i podatków zgodnie z prawem ukraińskim”;

  e) inne dane wymagane przez organizatora przetargu.

   

  Podanie z ofertą należy przekazać w zamkniętej kopercie do 20 października 2017 r. do godz. 14:00, przy jednoczesnym wniesieniu wadium pieniężnego w kasie KG RP w Charkowie

   

  (ul. Alczewskich 16). Oprócz adresu Konsulatu na kopercie, w dole z lewej strony należy wyraźnie napisać „Przetarg na samochód”;

   

   

  Wzór przygotowania koperty:

   

  Konsulat Generalny RP w Charkowie

  ul. Alczewskich 16

  61002, Charków

     

       Przetarg na samochód

   

  2.         Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium pieniężnego w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 500 EURO, wpłaconego do kasy Konsulatu, przy
  ul. Alczewskich 16  do  dnia 20 października 2017 r., w godzinach 10:00-14:00, (ale nie później niż do godz. 14:00, w dniu 20 października 2017 r.);

  3.         Wadium wpłacone przez osoby, których oferty nie zostały wybrane, bądź zostały odrzucone będzie zwrócone od razu po zakończeniu przetargu;

  Wadium nie będzie zwrócone w następujących przypadkach:

  а) żaden z uczestników przetargu nie zaproponował minimum ceny wywoławczej;

  b) jeżeli zwycięzca przetargu zrezygnował z podpisania umowy kupna-sprzedaży;

   

  Niedotrzymanie warunków formalnych przy składaniu ofert, w tym brak dopisku na kopercie „PRZETARG NA SAMOCHÓD” lub niezamknięcie koperty, niedotrzymanie terminu składania ofert, złożenie oferty w niewłaściwym miejscu lub złożenie oferty bez wpłaty wadium,a także złożenie oferty, która nie zawiera danych i dokumentów, których złożenie było wymagane lub zawiera dane i dokumenty niekompletne, nieczytelne lub budzące wątpliwości  będzie skutkować odrzuceniem oferty.

  4.         Otwarcie kopert z ofertami odbędzie się komisyjnie w dniu 20 października 2017 r. o godzinie 14:00.

  5.         Osoba, która zaproponuje najwyższą sumę będzie bezzwłocznie poinformowana i zaproszona do podpisania umowy kupna-sprzedaży samochodu. Wszelkie koszty związane

   

  z czynnościami notarialnymi ponosi nabywca pojazdu. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny;

  6.         Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą niż cena wywoławcza.

  7.         Jeżeli zwycięzca przetargu w terminie 5 dni roboczych  nie wniesie do kasy lub nie wpłaci na konto bankowe konsulatu zaoferowanej sumy, traci tym samym prawo nabycia przetargowego samochodu, zaś komisja zaproponuje kupno pojazdu następnemu oferentowi, który przedstawił kolejną najwyższą ofertę cenową;

  8.         Jeżeli dwie lub więcej osób zaoferują taką samą cenę najwyższą, wówczas rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w formie aukcji pomiędzy tymi oferentami;

  9.         Konsulat Generalny RP w Charkowie pozostawia sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru jakiejkolwiek oferty kupna samochodu;

   

  BMW 525i x Drive, rok produkcji 2009

  Dane techniczne:

  -             silnik benzynowy, 6 cylindrowy, pojemność – 2996 cm3;

  -             skrzynia biegów 6-biegowa manualna;

  -             Kolor czarny metalic;

  -             Przebieg – 97000 km;

  -              Radio CD MP3.

  Cena wywoławcza – 5 000,00 EURO

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: