close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KARTA POLAKA

 •  

  UWAGA


  od dnia 02.09.2016 r. obowiązuje nowy wzór wniosku (dostępny także w wersji umożliwiającej edycję elektroniczną)

   

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka (Dz. U. z 1.09.2016 r.)

   

  Komu może zostać przyznana Karta Polaka?

   

  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych państw status bezpaństwowca, która spełnia łącznie następujące trzy warunki:
   

  1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.
  2. W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.
  3. Wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie (oryginały dokumentów + kserokopia). 
  UWAGA! 
   
  Posiadacz Karty Polaka nie uzyskuje obywatelstwa polskiego.
   
  Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.
   
  UWAGA!

  Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat związanych z procedurą ubiegania się o Kartę Polaka.
   
  Małoletni do 18 roku życia mogą otrzymać Kartę Polaka wyłącznie na wniosek rodziców, którzy już posiadają Karty Polaka. Jeżeli Kartę Polaka posiada tylko jeden z rodziców, drugi może przed konsulem wyrazić zgodę na wydanie małoletniemu Karty Polaka (nie po-trzeba tej zgody, jeśli drugi z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej). Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgodą.
   
   
  Jakie należy podjąć kroki, aby uzyskać Kartę Polaka?

   

  • Złożenie wniosku o przyznanie Karty Polaka.
  • Wniosek dostępny jest na stronie internetowej KG RP w Charkowie (wniosek).
  • Prosimy wypełnić wniosek zgodnie z objaśnieniami dołączonymi do wniosku (wzór prawidłowo wypełnionego wniosku )
  • W zaznaczonym miejscu we wniosku należy wkleić jedno aktualne zdjęcie wnioskodawcy, wykonane wg wymagań określonych w tym wniosku.
  • Wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu.

   

   

  Jakie mogą być powody odmowy przyznania Karty Polaka?

   

  • Wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów).
  • Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje.
  • Wnioskodawca w rozmowie z konsulem zeznał nieprawdę albo zataił prawdę, lub też posłużył się sfałszowanymi dokumentami.
  • Wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw.
  • Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu).
  • Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej. 
  • Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.
  Od decyzji konsula przysługuje odwołanie, które wnosi się za pośrednictwem konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji do Rady ds. Polaków na Wschodzie.
   
   
   

  Rejestracja chętnych do złożenia Wniosków o przyznanie Karty Polaka odbywa się wyłącznie telefonicznie pod numerem:

  +38 (057) 75 78 801

   

  Rejestracja telefoniczna  do złożenia wniosków o przyznanie Karty Polaka oraz odbioru Karty Polaka odbywa  się we wtorki w godzinach  11 - 14 oraz  piątki w godzinach 9-12. W innych godzinach zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

   

  UWAGA!

   

  Prosimy o nie nadsyłanie scanów i kopii dokumentów na adres Konsulatu Generalnego RP w Charkowie. Nie będą one rozpatrywane.


  Konsulat Generalny RP w Charkowie przyjmuje wnioski od osób zamieszkałych w obwodach:

  charkowskim, dniepropietrowskim, donieckim, ługańskim, połtawskim, sumskim i zaporoskim.

   

   

   

  Do wniosku należy dołączyć:

   

   - Kopie ważnych dokumentów tożsamości (paszportu zagranicznego i paszportu wewnętrznego) oraz oryginały i kopie dokumentów potwierdzających polskie pochodzenie, którymi mogą być:

   

  1. polskie dokumenty tożsamości;

  2. akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty  potwierdzające związek z polskością;

  3. dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;

  4. dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub więzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

  5. dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

  6. zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;

  7. zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalności na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;

  8. prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

   

  Konsulat nie wymaga ani tłumaczeń ani poświadczenia notarialnego dołączanych dokumentów.

   

  Do wniosku należy wkleić zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.

   

  Wnioski niepoprawnie wypełnione nie będą przyjmowane.

   

  UWAGA: integralnym elementem procedury przyjmowania wniosków o przyznanie Karty Polaka jest rozmowa z konsulem prowadzona w języku polskim, w celu dokonania oceny znajomości języka polskiego.

   

  Ponadto każda osoba aplikująca o przyznanie Karty Polaka składa przed konsulem pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.
   


  Przyznanie Karty Polaka małoletniemu

   

  Kartę Polaka małoletniemu (dziecku poniżej 18 roku życia) przyznaje się na wniosek rodziców, jeżeli:

   

  • oboje posiadają już Kartę Polaka,
  • lub jeśli jeden z rodziców posiada Kartę a drugi rodzic wyrazi stosowną zgodę w oświadczeniu złożonym przed konsulem (chyba ,że drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska).

  Przyznanie Karty Polaka małoletniemu, który ukończył 16 lat, może nastąpić jedynie za jego zgoda.

   

  Kompletne dokumenty jakie należy złożyć przed konsulem powinny zawierać:

   

  • Wniosek o przyznanie Karty Polaka dziecku (podpisany przez rodzica posiadającego Kartę Polaka)
  • Kopia Karty Polaka wnioskującego rodzica (oryginał do wglądu)
  • Kopie dokumentów potwierdzające tożsamość rodziców (oryginały do wglądu)
  • Akt Urodzenia dziecka (plus kopia)
  • Dokument podróżny dziecka (lub paszport rodzica z wpisanym dzieckiem) plus kopia

   

  Przy składaniu wniosku muszą być obecni obydwoje rodzice i dziecko, dla którego składany jest wniosek!!

   


  Wizy dla posiadaczy Kart Polaka:

   

  Osoby posiadające Kartę Polaka mogą ubiegać się o wydanie bezpłatnej wizy krajowej - ważnej na rok z okresem pobytu 365 dni. 

   

   

   

  Objaśnienie sposobu wypełniania wniosku i wzory prawidłowo wypełnionych wniosków o przyznanie Karty Polaka

   

  Objaśnienie sposobu wypełnienia wniosku

  Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku dla osoby pełnoletniej

  Wzór prawidłowo wypełnionego wniosku dla osoby niepełnoletniej

   


  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

  Posiadaczowi Karty przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 07.09. 2007 r. z późniejszymi zmianami.

   

  Osoba, która ma Kartę Polaka:

   

  • może bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
  • może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
  • może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty;
  • może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
  • może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

  UWAGA! Posiadacz Karty Polaka nie uzyskuje polskiego obywatelstwa, nie ma prawa do osiedlenia się (stałego pobytu) w Polsce. Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.


  ZMIANY W USTAWIE O KARCIE POLAKA

   

  13 maja 2016 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o Karcie Polaka. Ustawa została opublikowana 1 czerwca 2016 r. i wejdzie w życie 2 września 2016 r. , zaś niektóre przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2017 r. Ustawa dokonuje szeregu zmian w dotychczasowych przepisach wprowadzając nowe rozwiązania, postulowane przez Polaków ze Wschodu.

   

  Ustawodawca zdecydował się wprowadzić szereg rozwiązań ułatwiających podjęcie decyzji o osiedleniu się w Polsce. Posiadacze Karty Polaka będą mogli otrzymać zezwolenie na stały pobyt i kartę stałego pobytu za darmo. Otrzymując je będą musieli jednak zwrócić Kartę Polaka. Osoby, które na podstawie posiadanej Karty Polaka otrzymają prawo do osiedlenia się na terenie Polski, otrzymują także prawo by po roku od otrzymania karty stałego pobytu ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego.

   

  Członkowie rodziny posiadacza Karty Polaka, którzy sami nie posiadają Karty otrzymać będą mogli wizę umożliwiającą wjazd do Polski, a następnie zgodnie z zasadą łączenia rodzin wystąpić o pozwolenie na pobyt czasowy, który następnie uprawniał będzie na ogólnych zasadach do uzyskania pobytu stałego.

   

  Ponadto posiadacze Karty Polaka, którzy złożą w urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na stały pobyt będą mogli ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego na okres do 9 miesięcy – świadczenie to przyznawać i wypłacać będzie starosta powiatu, na terenie którego osoba zamieszkała. Świadczenie przysługiwać będzie na każdego członka rodziny wnioskodawcy, przy czym w ciągu pierwszych trzech miesięcy wnioskodawca i jego małżonek otrzymają świadczenie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś na każde dziecko połowę tej kwoty, w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wynosić 60% ww. wysokości – czyli odpowiednio 30% i 15% minimalnego wynagrodzenia. Możliwość ubiegania się o świadczenie pieniężne przysługiwać będzie dopiero od 1 stycznia 2017 r.

   

   

   

  1-3 miesiąc

  4-9 miesiąc

   

  % minimalnego wynagrodzenia

  kwota *

  % minimalnego wynagrodzenia

  kwota *

  Wnioskodawca i małżonek

  50%

  925 zł

  30%

  555 zł

  Dziecko

  25%

  462,50 zł

  15%

  277,50 zł

   

   

  *) wysokość kwoty świadczenia wyliczona na podstawie obowiązującego w 2016 r. minimalnego wynagrodzenia wynoszącego 1850 zł.

   

  Świadczenie pieniężne wypłacane będzie w celu ułatwienia utrzymania się w Polsce w pierwszych miesiącach po osiedleniu i nie będzie zależne od uzyskiwania innych dochodów w tym okresie. Ponadto osoby, które na podstawie przepisów o pomocy społecznej otrzymywać będą innego rodzaju świadczenia nie będą one wliczać ww. świadczenia do uzyskiwanego dochodu. Możliwość odebrania świadczenia wynikać będzie jedynie z ewentualnego otrzymania odmowy przyznania prawa do stałego pobytu (możliwe jest to jednak w bardzo ograniczonych przypadkach, np. gdy dana osoba stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa).

   

  Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe świadczenie pieniężne wypłacane będzie do wyczerpania środków zaplanowanych w rezerwie budżetowej na ten cel. Szczegółowe regulacje dotyczące zasad wypłacania świadczenia oraz wzorów wniosku o jego przyznanie zostaną wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po wejściu w życie przepisów ustawy.

   

  Drugą istotna zmianą w ustawie jest przyznanie Radzie Ministrów uprawnienia do wskazania wybranych wojewodów jako organów przyjmujących i rozpatrujących wnioski o przyznanie Karty Polaka od obywateli niektórych państw. Przepisy te wejdą w życie 1 stycznia 2017 r., wtedy też Rada Ministrów wyda stosowne rozporządzenie. Aktualnie trwają prace analityczne mające na celu zdecydowanie, które urzędy wojewódzkie i wobec obywateli których państw, otrzymają ww. uprawnienie.

   

  Poprzez opisane wyżej zmiany w ustawie Państwo Polskie tworzy kompleksowy mechanizm wsparcia osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia z państw byłego Związku Sowieckiego. Jednocześnie wszystkie mechanizmy wspierania i podtrzymywania tożsamości narodowej Polaków tam zamieszkałych oraz wspierania i rozwoju aktywności polskich mniejszości narodowych będą utrzymane. Opisane nowe mechanizmy nie mają bowiem na celu zmiany nastawienia Polski do podtrzymywania polskiej identyfikacji tych osób ale pozostawienie im wyboru pomiędzy dalszym zamieszkiwaniem na ziemi ojców ze wsparciem ze strony Państwa Polskiego, a osiedleniem się w Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Nowelizacja ustawy wprowadza też szereg zmian organizacyjnych dotyczących kwestii procedur administracyjnych – większość aktów wykonawczych wydawanych dotychczas przez Prezesa Rady Ministrów lub Radę Ministrów wydawać będzie koordynujący pracę konsulów Minister Spraw Zagranicznych. MSZ będzie też odpowiadać za obsługę Rady ds. Polaków na Wschodzie (organu odwoławczego w procedurze o przyznanie Karty Polaka) oraz za prowadzenie przewidzianych w ustawie rejestrów Kart Polaka.

   

  Z wszystkimi zamianami w ustawie o Karcie Polaka można się zapoznać czytając treść nowelizacji:

  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/753/1

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: