close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • Godziny przyjęć interesantów:

  Poniedziałek – piątek – 8.30 – 12.30

   

   

  UWAGA
   

  Z dniem 19 lipca 2019 roku wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych.

   

  W związku ze zmianami w ww. rozporządzeniu wprowadzony został nowy wzór wniosku o wydanie przez konsula PR paszportu albo paszportu tymczasowego. Na wizytę paszportową należy zgłosić się z wypełnionym zgodnie z instrukcją nowym wnioskiem paszportowym. Wniosek musi być wypełniony dwustronnie na jednej kartce papieru. Istnieje również możliwość pobrania wniosku w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Charkowie.

   

  Wzór wniosku i instrukcja o jego wypełnieniu poniżej:

   

  wniosek

   

   instrukcja

   

   

  Podstawa prawna

  Wydawanie dokumentów paszportowych następuje na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. 2006 Nr 143 poz. 1027). Zgodnie z art. 43 ustawy paszporty i paszporty tymczasowe wydaje w kraju – wojewoda, a za granicą - konsul RP.

   

  Do którego konsulatu udać się w sprawie złożenia wniosku o wydanie paszportu?

  Możliwe jest przyjęcie przez konsula wniosku o wydanie paszportu od osoby zamieszkałej poza danym okręgiem konsularnym. Jednakże osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu (biometrycznego) w konsulacie innym niż konsulat mający siedzibę w okręgu konsularnym jej miejsca zamieszkania - powinna uwzględnić m.in. że odbiór paszportu następuje w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek o wydanie tego dokumentu.

   

   

  Paszport jest ważny:

  • 10 lat - dla osób powyżej 13 roku życia,
  • 5 lat - dla dzieci do 13 roku życia.

   Paszport wydawany jest na jedną osobę. Do paszportu obecnie nie wpisuje się dzieci.

   Utrata ważności paszportu nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    

   Paszport tymczasowy

   Paszport tymczasowy wydawany jest:

  • obywatelom polskim przebywającym za granicą na czas oczekiwania na paszport 10-letni lub 5-letni,
  • obywatelom polskim przebywającym w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą w przypadkach nagłych, związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
  • osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na powrót do miejsca stałego pobytu,
  • osobom przebywającym w RP i za granicą w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z prowadzoną działalnością zawodową. 

   Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty wydania. Paszport tymczasowy nie zawiera biometrii.

    

   Paszport dla dziecka

   W przypadku narodzin dziecka na terenie Ukrainy rodzice powinni przetłumaczyć poprawnie ukraiński akt urodzenia i umiejscowić go w urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Umiejscowienia można dokonać osobiście w Polsce, bądź za pośrednictwem konsulatu (patrz: informacja w zakładce dot. aktów stanu cywilnego). Po uzyskaniu polskiego aktu urodzenia w toku postępowania o wydanie paszportu nadawany jest numer PESEL za pośrednictwem konsulatu.

    

   Wniosek o wydanie paszportu dla osoby małoletniej składają rodzice lub opiekunowie prawni. Do wydania paszportu lub paszportu tymczasowego dla dziecka wymagana jest zgoda obojga rodziców lub opiekuna prawnego (dotyczy to również ponownego wydania paszportu dla dziecka). Wniosek złożony przez jednego rodzica (obywatela polskiego) wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy w kraju (lub konsula polskiego za granicą) bądź notariusza na terenie Polski, uznaje się za złożony wspólnie przez rodziców. Przy braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Orzeczenie sądu jest aktualne tylko dla jednego wniosku o wydanie paszportu. Składając kolejny wniosek należy ponownie uzyskać zgodę sądu. W przypadku zgonu jednego z rodziców konieczne jest dostarczenie aktu zgonu. Rodzice stawiający się w urzędzie konsularnym składają oświadczenie przed urzędnikiem konsularnym. W momencie składania oświadczenia powinni przedłożyć ważne dokumenty tożsamości.


   Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać paszport?

   Aby otrzymać paszport należy osobiście w organie paszportowym złożyć:

  • wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego (dostępny na stronie internetowej urzędu lub w konsulacie),
  • kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
  • w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy – polski odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia,
  • polski odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński za granicą,
  • wnieść opłatę paszportową w walucie EURO.
  • w celu uzyskania zniżki: Karta Dużej Rodziny, legitymacja studencka lub zaświadczenie potwierdzające pobieranie nauki w szkole wyższej, legitymacja emeryta lub rencisty, legitymacja kombatancka.
  • Wniosek paszportowy składa się osobiście przedstawiając ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie.

    

   W przypadku, w którym zachodzi wątpliwość co do posiadania polskiego obywatelstwa, należy przedstawić dokument (np. poświadczenie obywatelstwa przez wojewodę) potwierdzający jego posiadanie lub wystąpić za pośrednictwem urzędu konsularnego do właściwego wojewody o poświadczenie obywatelstwa polskiego.

   W przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, z wnioskiem o jego nadanie w  występuje konsul. W tym celu należy przedłożyć odpis polskiego aktu urodzenia i ewentualnie aktu małżeństwa.

    

    Ile kosztuje wydanie paszportu?

   Opłaty za wydanie paszportu wynoszą: 

  • za paszport ważny 10 lat - 110 euro
   • za paszport ważny 5 lat dla dzieci, które w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 13 lat - 70 euro.
   • za paszport tymczasowy - 40 euro.

     

    Nie pobiera się opłat konsularnych za wydanie paszportu od:

  • osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;
  • osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;
  • osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
  • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa z wyjątkiem żołnierzy zawodowych.

   Osoba korzystająca z prawa do zwolnienia od opłaty konsularnej, o której mowa w ust. 1, przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do tego zwolnienia.

    

    

   Opłaty konsularne za wydanie paszportu biometrycznego obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu w związku:

  • ze zmianą lub koniecznością sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 9 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268);
  • ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport mogącą utrudnić ustalenie jej tożsamości;
  • z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

   Wysokość opłaty konsularnej za wydanie nowego paszportu w przypadkach, o których mowa powyżej, ustala się, odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu - w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jedną piątą - w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

    

   Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczasowego podwyższa się o 200% w stosunku do opłaty za wydanie paszportu  obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

    

   Ile wynosi czas oczekiwania na paszport?

   Czas oczekiwania na wydanie paszportu wynosi około cztery tygodnie. Konsulat kontaktuje się z wnioskodawcą w momencie otrzymania paszportu do wydania.

    

    

   Odbiór paszportu

   Paszport odbiera się osobiście odczytując dane zawarte w mikroprocesorze. Jeżeli paszport dotyczy dziecka, które ukończyło 12 lat, obecność dziecka jest obowiązkowa przy odbiorze paszportu.

    

    

   Utrata ważności paszportu

   Dokument paszportowy traci ważność po upływie 90 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych (nazwisko, imię/imiona, data i miejsce urodzenia płeć, nr PESEL) albo sporządzenie aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. Osoba której dane zamieszczone w dokumencie paszportowym uległy zmianie, jest zobowiązana wystąpić o wymianę tego dokumentu (art. 18 ustawy).

    

   Utrata dokumentu paszportowego

   Osoba, która utraciła paszport (paszport tymczasowy) jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy. Dokument ten traci ważność z dniem zawiadomienia. W razie odnalezienia paszportu nie należy się nim posługiwać. Na Ukrainie istnieje obowiązek zawiadomienia miejscowej policji o utracie dokumentu paszportowego.

    

    

    

   W razie dodatkowych wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami:

    

   1.  Czy wybierając się do konsulatu - w celu złożenia wniosku o wydanie paszportu (paszportu tymczasowego) - mam zabrać ze sobą również odpis polskiego aktu urodzenia i odpis polskiego aktu małżeństwa?  Czy mogą być potrzebne?

   Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia jest wymagany do sprawy paszportowej osoby, która nie posiada numeru PESEL.

   Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa jest wymagany od osoby, która zmieniła nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa za granicą. Ponadto dokument ten składa osoba, która nie posiada numeru PESEL - bez względu na to, czy nastąpiła zmiana jej nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nazwisko nie uległo zmianie (dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn). 

   Dokumenty te mogą być również wymagane, gdyby okazało się, że należy wyjaśnić ew. wątpliwości w zakresie danych osobowych lub gdyby wystąpiły np. rozbieżności danych w dokumentacji paszportowej i w centralnej ewidencji paszportowej. Zatem zabranie ze sobą w/w dokumentów może być przydatne. 

    

   2. Czy mogą być wymagane jeszcze inne dokumenty do sprawy wydania paszportu?

   Jeżeli osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu posiada „stary” paszport, nieważny od dłuższego czasu, należy brać pod uwagę, iż może być  wymagane uzyskanie przez nią poświadczenia obywatelstwa polskiego.

   Sprawę tego rodzaju osoba zainteresowana powinna skonsultować z konsulem, okazując wszystkie posiadane dokumenty mogące mieć znaczenie w sprawie paszportowej. Analiza całości sprawy przez konsula wykaże, jakie dokumenty będą wymagane do sprawy wydania paszportu. Bez wnikliwego zbadania całokształtu sprawy nie można wyrazić konkretnego stanowiska w tej sprawie. Sprawa każdego obywatela jest rozpatrywana przez konsula indywidulanie. Brane są pod uwagę dokumenty i okoliczności dotyczące danej osoby.

    

   3. Okres ważności mojego paszportu upływa w dniu, w którym mam wyznaczony termin na złożenie wniosku o paszport w konsulacie. Mam już dawno zaplanowaną podróż w tym właśnie czasie, kiedy nie będę mieć ważnego paszportu. Jakie jest wyjście w tej sytuacji?

   Osoba składająca wniosek o wydanie paszportu (10-letniego) może jednocześnie złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu (biometrycznego), jeżeli  ma ona takie życzenie wynikające z jej sytuacji (pilna podróż, konieczność posiadania ważnego dokumentu tożsamości z innego powodu niż odbycie podróży). Oznacza to, że wnioskodawca wypełnia  dodatkowy wniosek paszportowy (taki sam wniosek jak o wydanie paszportu) i składa  wraz z fotografią, uiszcza także opłatę za wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu. Okres ważności paszportu tymczasowego ustala się przy składaniu wniosku o wydanie tego dokumentu stosownie do sytuacji danej osoby.

   Uwaga: Osoba zainteresowana powinna dokładnie sprawdzić przepisy kraju, do którego planuje wyjazd na podstawie paszportu tymczasowego, określające zasady wjazdu na terytorium tego kraju, między innymi, na podstawie paszportu tymczasowego. Znane są sytuacje, kiedy paszporty tymczasowe nie są brane pod uwagę jako dokumenty uprawniające do wjazdu na terytorium innego państwa (wynika to z uregulowań prawnych tego państwa).

    

   4. Czy wniosek o wydanie paszportu można do konsulatu przesłać pocztą? Czy można wystąpić o paszport przez pełnomocnika?

   Nie ma możliwości przesłania wniosku paszportowego pocztą (ani przy wykorzystaniu usługi innego operatora przewozowego, np. kuriera). Wniosek o wydanie paszportu, po uprzednim zarejestrowaniu się na wizytę paszportową w konsulacie, należy złożyć w konsulacie osobiście.

   Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice (lub odpowiednio - ustanowieni przez sąd opiekunowie).

   Nie ma możliwości upoważnienia innej osoby do złożenia wniosku o paszport (lub paszport tymczasowy).

    

   5. Czy można złożyć wniosek o wydanie paszportu w dowolnym polskim konsulacie?

   Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie konsularnym. Należy pamiętać, iż w tym samym urzędzie odbiera się nowy paszport.

    

   6. Czy istnieje możliwość odbioru paszportu przez pełnomocnika?

   Nie ma możliwości upoważnienia innej osoby do odbioru paszportu. Paszport odbiera się osobiście, przedkładając do anulowania dotychczasowy dokument paszportowy. Paszport małoletniego odbiera jeden z rodziców (lub ustanowionych przez sąd opiekunów). Rodzic odbierający nowy paszport małoletniego okazuje swój paszport (lub odpowiednio dowód osobisty) i przedkłada do anulowania dotychczasowy dokument paszportowy dziecka. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest natomiast przesłanie paszportu z wykorzystaniem usług operatora pocztowego lub przewozowego na adres pobytu za granicą wskazany przez wnioskodawcę. W takim przypadku konieczne jest jednak wcześniejsze zwrócenie się przez wnioskodawcę z wnioskiem o doręczenie paszportu właśnie w taki sposób i złożenie pisemnej rezygnacji z weryfikacji danych biometrycznych zawartych w paszporcie. Koszt przesyłki pokrywa wnioskodawca.

   (Powyższa informacja dotyczy również zasady odbioru paszportu tymczasowego).

    

   7. Utraciłem paszport/ paszport tymczasowy. Co należy zrobić?

   Osoba, która utraciła paszport (paszport tymczasowy) jest obowiązana niezwłocznie  zawiadomić o tym organ paszportowy. (Za granicą organem paszportowym jest konsul).

   Zawiadomienie konsula o utracie paszportu następuje przeważnie wraz ze składaniem wniosku o wydanie paszportu tymczasowego lub paszportu.

   Złożenie zawiadomienia w konsulacie o utracie paszportu oznacza, iż dokument ten traci ważność z dniem zawiadomienia konsula o utracie paszportu. Konsul w pierwszej kolejności ustala tożsamość osoby składającej zawiadomienie, następnie niezwłocznie wprowadza do ewidencji paszportowej informację, iż paszport tej osoby utracił ważność z dniem złożenia zawiadomienia konsulowi w tej sprawie. Tę informację konsul niezwłocznie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych.

    

   Uwaga: jeśli osoba odnajdzie paszport, którego utratę zgłosiła w konsulacie, powinna niezwłocznie ten dokument zwrócić do organu paszportowego.

   8. Zawarłam związek małżeński. Czy muszę wymienić  paszport?

   Wniosek o wymianę paszportu należy złożyć, jeśli w związku z zawarciem małżeństwa zmieniła Pani nazwisko. Jeśli nie było zmiany nazwiska - nie ma obowiązku wymiany paszportu.

    

   9. Odnalazłem w domu paszport, którego utratę kilka dni temu zgłosiłem w konsulacie. Czy mogę wycofać zawiadomienie o utracie paszportu?

   Nie. W takiej sytuacji należy odnaleziony paszport zwrócić do organu paszportowego.

   Dokument ten jest nieważny, oznacza to, iż nie można nim się legitymować. Utrata ważności paszportu nastąpiła z dniem zawiadomienia konsula o utracie paszportu.

   (Podjęcie próby np. ew. legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować niekorzystne konsekwencje i utrudnienia).

    

   10. Czy istnieje inna możliwość odbioru paszportu niż osobiste zgłoszenie się do konsulatu?

   Tak. W wyjątkowych przypadkach konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru paszportu przy wykorzystaniu usług operatora pocztowego lub przewozowego. Przy składaniu wniosku o paszport należy wyrazić takie życzenie i wypełnić stosowny wniosek w tej sprawie (formularze są dostępne w konsulacie). Koszt przesyłki pokrywa osoba zainteresowana. Sprawę omawia się szczegółowo podczas składania wniosku paszportowego.

    

   11. Czy konsul może przyjąć do sprawy wydania paszportu zagraniczny akt urodzenia, jeśli osoba, której  dotyczy wniosek, nie posiada numeru PESEL?

   Nie ma takiej możliwości.

    

   12. Czy konsul może wcześniej wystąpić  o nadanie numeru PESEL, zanim zostanie złożony wniosek o wydanie paszportu?

   Nie może, gdyż o nadanie numeru PESEL konsul występuje jedynie w związku z realizacją sprawy paszportowej danej osoby.  

   13. Oboje z żoną pracujemy za granicą. Nasze dziecko przebywa z dziadkami w Polsce. Co trzeba zrobić, aby ono mogło otrzymać paszport, bez naszej obecności w kraju?   

   Dziadkowie nie mogą złożyć wniosku o wydanie paszportu wnukowi, wniosek mogą złożyć oboje rodzice lub 1 rodzic wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica.

   Bez obecności w kraju 1 rodzica nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie paszportu dziecku. Należy pamiętać również, iż paszportu dziecka nie może odebrać nikt inny poza rodzicami (wystarczy obecność 1 rodzica). Oznacza to, iż 1 z rodziców powinien w tej sprawie pojechać do Polski (w celu złożenia wniosku i odbioru paszportu).

   W sprawie wyrażenia zgody na wydanie dziecku paszportu drugi rodzic może udać się do konsulatu (okienko obsługi interesantów w sprawach prawnych), wypełnić stosowne oświadczenie, na którym konsul potwierdzi własnoręczność jego podpisu (wymagane okazanie ważnego paszportu lub ważnego dowodu osobistego).

    

   14. Czy paszport tymczasowy jest ważny na wszystkie kraje świata?

   Paszport tymczasowy poświadcza obywatelstwo polskie (i tożsamość osoby w  nim wskazanej w zakresie danych zawartych w tym dokumencie)  i uprawnia obywatela polskiego do przekraczania granicy i pobytu za granicą. Jednakże osoba planująca wyjazd do innego kraju powinna sprawdzić (np. na stronie internetowej ambasady danego kraju, ew. skierować zapytanie do konsulatu tego kraju), czy aktualnie obowiązujące przepisy tego kraju dopuszczają możliwość wjazdu na podstawie paszportu tymczasowego na terytorium tego państwa (znane są przypadki, iż miejscowe przepisy nie dopuszczają możliwości wjazdu na terytorium danego państwa na podstawie paszportu tymczasowego).

    

   15. Osoba z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu w ramce przeznaczonej  na podpis na wniosku paszportowym. Co w takiej sytuacji należy zrobić?

   W paszporcie wydanym osobie, która nie może samodzielnie złożyć podpisu z powodu niepełnosprawności, nie zamieszcza się jej podpisu.

                

   16. Jadę na 2 miesiące do Polski. Czy mogę w Polsce otrzymać paszport? Czy ten paszport będzie można odebrać w konsulacie?

   Obecnie istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie paszportu w dowolnym konsulacie lub dowolnym wydziale paszportów urzędu wojewódzkiego w kraju.

   Jednakże nowy paszport odbiera się w tym urzędzie, w którym został złożony wniosek.

   Organ paszportowy, przyjmujący wniosek, bada sprawę każdej osoby indywidualnie, mając na uwadze m.in. składane do sprawy dokumenty, dokonuje również wymaganych sprawdzeń. Nie można dokładnie ocenić sprawy paszportowej bez rozpatrzenia wniosku.

    

   17. Czy mogę w Polsce złożyć wniosek o paszport i paszport tymczasowy na czas oczekiwania na paszport?

   Paszport tymczasowy na czas oczekiwania na doręczenie paszportu (biometrycznego) wydaje jedynie konsul. Wojewoda nie wydaje paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na paszport (biometryczny), gdyż przepisy nie określają takiej możliwości.

    

   18. W zagranicznym akcie urodzenia mojego dziecka nie figurują dane jego biologicznego ojca. Natomiast przy transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka kierownik urzędu stanu cywilnego w Polsce powiedział mi, że muszę podać jakieś imię ojca dziecka (jeśli tego nie zrobię, to zostanie wpisane jakiekolwiek imię męskie). Jak wygląda w takiej sytuacji sprawa wydania dziecku paszportu, kto wyraża zgodę na wydanie mu paszportu? 

   Jeżeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa osoby małoletniej, dla której jest składany wniosek paszportowy, należy złożyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.

   W przypadku, kiedy dane ojca dziecka zostały wpisane w akcie urodzenia na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, która utraciła moc w dniu 1 marca 2015 r. oraz art. 61 ust. 2 ustawy  z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, obowiązującej od 1 marca 2015 r. - nie jest wymagana w sprawie paszportowej zgoda ojca dziecka, gdyż z przepisów w/w ustaw  wynika, iż nie nastąpiło uznanie dziecka przez ojca ani ojcostwo jego nie zostało ustalone. W sytuacji tej zgodę na wydanie paszportu / paszportu tymczasowego wyraża jedynie matka dziecka.

    

   19. Czy to prawda, że przy odbiorze nowego paszportu nie anuluje się dotychczasowego dokumentu paszportowego, jeśli są w nim zamieszczone ważne wizy?

   W dniu odbioru nowego paszportu anuluje się dotychczas posiadany paszport (paszport tymczasowy), dziurkując całość książeczki paszportowej, przecina się również drugą okładkę tego dokumentu, natomiast nie dziurkuje się stron zawierających wizy. Anulowany dokument zwraca się wnioskodawcy.

    

   20.  Kiedy następuje anulowanie dotychczasowego paszportu, jeśli nowy paszport wysyła się do interesanta pocztą (albo korzysta się z usług kurierskich)?

   Dotychczasowy  paszport (paszport tymczasowy) anuluje się przed wysłaniem do interesanta nowego paszportu i dołącza się do tej samej przesyłki. Zatem interesant powinien pamiętać o tym, iż nowy paszport zostanie do niego przesłany (jeśli złożył w tej sprawie wniosek) po dostarczeniu konsulowi (np. również drogą pocztową) dotychczasowego dokumentu paszportowego - w celu anulowania go.  

    

   21. Wniosek o wydanie paszportu zamierza złożyć osoba pełnoletnia, która urodziła się za granicą, nigdy nie posiadała polskiego paszportu ani dowodu osobistego, ale już uzyskała decyzję wojewody stwierdzającą posiadanie obywatelstwa polskiego. Czy osoba ta powinna transkrybować zagraniczny akt małżeństwa, jeśli w związku z zawarciem małżeństwa nie zmieniła nazwiska?

   Odpis skrócony lub  zupełny polskiego aktu małżeństwa jest wymagany w sprawie paszportowej osoby, która nie posiada numeru PESEL, bez względu na to, czy   nastąpiła zmiana jej nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też nazwisko nie uległo zmianie (dotyczy to w jednakowym zakresie zarówno kobiet, jak i mężczyzn). Zatem należy dokonać transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa.

    

     22. Samotnie wychowuję dziecko, kończy się ważność paszportu dziecka. Jak wygląda procedura wydania dziecku paszportu?

   Ta kwestia wymaga wyjaśnienia, jaka jest sytuacja prawna drugiego rodzica w zakresie władzy rodzicielskiej (czy istnieje orzeczenie sądu dotyczące władzy rodzicielskiej drugiego rodzica).

    

   23. Czy mogę uzyskać paszport tymczasowy na  okres oczekiwania na paszport 10-letni.

   Osoba składająca wniosek o wydanie paszportu (10-letniego) może jednocześnie złożyć wniosek o wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu (biometrycznego) jeżeli ma ona takie życzenie, wynikające z jej sytuacji (pilna podróż, konieczność posiadania ważnego dokumentu tożsamości z innego powodu niż odbycie podróży; osoba nie musi podawać powodu). Oznacza to, że należy wypełnić dodatkowy wniosek paszportowy (taki sam wniosek jak o wydanie paszportu) i złożyć wraz z fotografią, uiszcza się także opłatę za wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu. Okres ważności paszportu tymczasowego ustala się przy składaniu wniosku o wydanie tego dokumentu, stosownie do sytuacji danej osoby.

    

   Uwaga: Osoba zainteresowana powinna dokładnie sprawdzić przepisy kraju, do którego ew. planuje wjazd na podstawie paszportu tymczasowego określające zasady wjazdu (czy dopuszcza się przekroczenie granicy na podstawie paszportu tymczasowego,  jaki jest wymagany okresu ważności dokumentu paszportowego, itp.) na terytorium danego państwa.

   Uwaga dodatkowa: znane są przypadki, kiedy paszporty tymczasowe nie są brane pod uwagę jako dokumenty uprawniające do wjazdu na terytorium innego państwa (wynika to z uregulowań prawnych danego państwa).

   24. Możliwość powrotu do Polski na podstawie nieważnego polskiego paszportu lub paszportu tymczasowego.

    

   Utrata ważności paszportu nie pozbawia jego posiadacza prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

    

   25. Procedura uzyskania pierwszego dokumentu paszportowego dla noworodka (urodzonego za granicą).

         W przypadku, kiedy rodzice posiadają jedynie zagraniczny odpis aktu urodzenia dziecka (czyli nie dokonali jeszcze transkrypcji tego aktu w Polsce), a potrzebują pilnie uzyskać dokument tożsamości dla dziecka - istnieje możliwość złożenia w konsulacie wniosku o wydanie dziecku paszportu tymczasowego. Paszport tymczasowy konsul wydaje na okres nie dłuższy niż na 12 miesięcy. W takiej sytuacji wydany paszport tymczasowy nie zawiera numeru PESEL (gdyż konsul nie może wystąpić o nadanie numeru PESEL na podstawie zagranicznego aktu urodzenia).

                    

         Do czasu, zanim nie zostanie dokonana transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia w Polsce, konsul nie może zrealizować sprawy wydania paszportu (biometrycznego) dziecku, gdyż nie posiada ono numeru PESEL. Do nadania numeru PESEL jest wymagany m.in. odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia, który można uzyskać dopiero po dokonaniu transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia.

         Należy pamiętać, aby podjąć działania, zmierzające do dokonania transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka. Przemawiają za tym względy prawne, racjonalne i praktyczne.

         Uwaga dodatkowa: jeśli np. podczas pobytu dziecka w Polsce zostanie utracony jego paszport tymczasowy wydany na podstawie zagranicznego aktu urodzenia (czyli bez zamieszczenia w nim numeru PESEL) - wojewoda nie będzie mógł wydać dziecku paszportu tymczasowego  na powrót do miejsca zamieszkania za granicą, gdyż nie ma takiej możliwości prawnej (jeśli nie nastąpiła transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia).

         Wydanie paszportu tymczasowego bez numeru PESEL stanowi wyjątek od zasady, iż w dokumentach paszportowych zamieszcza się numer PESEL. Paszport tymczasowy bez numeru PESEL może wydać tyko konsul (w kraju nie ma takiej możliwości).

        

   26. Jakie działania należy podjąć, jeśli jeden z rodziców nie może być obecny przy składaniu wniosku o wydanie paszportu (paszportu tymczasowego) dla dziecka?

   Jeżeli jeden z rodziców nie może być obecny przy składaniu wniosku o paszport (paszport tymczasowy) dla dziecka, może on wyrazić zgodę  na wydanie dziecku tego dokumentu, wypełniając stosowne oświadczenie w tej sprawie. Własnoręczność podpisu na tym oświadczeniu powinien potwierdzić notariusz lub organ paszportowy (konsul, wojewoda).

    

   27. Jakie jest wyjście z sytuacji, gdy jeden rodzic lub oboje rodzice posiadają nieważne paszporty, dowody osobiste lub w ogóle - nie posiadają dokumentu tożsamości, a wyrażają życzenie złożenia wniosku o wydanie dziecku paszportu albo paszportu tymczasowego.

   W pierwszej kolejności rodzice powinni podjąć działania, mające na celu uzyskanie dla siebie dokumentów paszportowych. Brak dokumentu tożsamości uniemożliwia identyfikację osoby, a tym samym również przyjęcie od niej zgody na wydanie dokumentu paszportowego jej małoletniemu dziecku.

    

   28.Procedura wyrażenia zgody na wydanie paszportu (paszportu tymczasowego) dziecku przebywającemu wraz z drugim rodzicem w Polsce.

   Sprawę tę można załatwić w konsulacie. Należy umówić się na spotkanie w wydziale prawnym w celu uzyskania potwierdzenia własnoręczności podpisu na oświadczeniu dotyczącym wyrażenia zgody na wydanie paszportu dziecku. W konsulacie jest dostępny stosowny formularz, na którym można wyrazić zgodę na wydanie dziecku paszportu. Konsul potwierdza własnoręczność podpisu tego rodzica. Osoba udająca się do konsulatu powinna posiadać ważny paszport lub ważny dowód osobisty. Bez okazania ważnego dokumentu tożsamości nie ma możliwości załatwienia tej sprawy. Oświadczenie to osoba przekazuje do drugiego rodzica przebywającego w kraju, który je przedkłada w oddziale paszportowym wraz z wnioskiem o wydanie dziecku paszportu.

   Za  tę czynność pobiera się opłatę konsularną (za potwierdzenie własnoręczności podpisu).

    

   29. Wydanie paszportu tymczasowego na powrót do kraju.

   Paszport tymczasowy na powrót do Polski wydaje się osobie, która np. utraciła podczas pobytu za granicą swój paszport (lub dowód osobisty, na podstawie, którego przekroczyła granicę lub posiada nieważny dowód osobisty lub paszport/paszport tymczasowy). Przy składaniu wniosku paszportowego ustala się okres ważności paszportu tymczasowego, który ma być wydany danej osobie – w porozumieniu z tą osobą.

   Wnioskodawca składa wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego wraz z fotografią. W niektórych sytuacjach mogą być wymagane inne dokumenty.

    

    30. Możliwość uzyskania polskiego paszportu przez osobę, która urodziła się za granicą, nigdy nie miała polskiego paszportu ani dowodu osobistego (nigdy nie mieszkała w Polsce), ale  jedno z jej rodziców posiadało kiedyś polski paszport?

   Osoba ta powinna najpierw złożyć wniosek o poświadczenie obywatelstwa polskiego. Po uzyskaniu decyzji wojewody, stwierdzającej posiadanie przez nią obywatelstwa polskiego, należy dokonać transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia i aktu małżeństwa.

   Uwaga: Osoba przy składaniu wniosku o wydanie paszportu – wobec nieposiadania żadnego polskiego dokumentu tożsamości – powinna okazać np. paszport zagraniczny, w celu ustalenia jej tożsamości.

    

   31. Czy wnioski o wydanie paszportu można znaleźć w Internecie?

   Tak. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej konsulatu wraz z instrukcją o jego wypełnieniu.

    

   32. Zmiana danych osobowych – czy należy wystąpić o wymianę  paszportu? Czy istnieje taki obowiązek?

   W przypadku zmiany (lub konieczności sprostowania) danych, zamieszczonych w dokumencie paszportowym (czyli: nazwiska, imienia/imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL) - istnieje obowiązek wymiany posiadanego (ważnego) dokumentu paszportowego.

   Osoba przebywająca za granicą, posiadająca ważny paszport, jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia:

   -  doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych,

   - sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska,

   a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem  zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

    

   33. Moje dziecko zmieniło wygląd. Czy należy złożyć wniosek o wydanie mu nowego paszportu?

   Przepisy nie określają takiego obowiązku. Jednakże zaleca się wymianę paszportu, gdyż w przypadku osoby, u której nastąpiła zmiana wyglądu, mogą wystąpić utrudnienia w ustaleniu jej tożsamości przy przekraczaniu granicy. Zatem w celu uniknięcia ew. niedogodności - należy rozważyć kwestię złożenia wniosku o wydanie nowego paszportu.

    

   34. W moim paszporcie nie ma już miejsca na wizy i stemple kontroli granicznej, ale paszport traci ważność dopiero za 3 lata. Czy należy wymienić ten paszport?

   Nie ma takiego obowiązku (wynikającego z przepisów). Jednakże jeśli posiadacz paszportu (w którym brakuje miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy) planuje wyjazd do innych państw, to zaleca się złożenie wniosku o nowy paszport, gdyż przy przekraczaniu granic mogą wystąpić utrudnienia i niedogodności, a nawet może zaistnieć sytuacja, kiedy osoba nie będzie mogła przekroczyć granicy.

   Zatem warto rozważyć złożenie wniosku o wymianę paszportu nawet, jeśli nie jest planowana podróż w najbliższym czasie, aby w razie zaistnienia potrzeby pilnego wyjazdu kwestia ta nie spowodowała niedogodności i utrudnień dla osoby zainteresowanej (np. z powodu konieczności załatwienia wielu spraw jednocześnie, pilności spraw, braku czasu). 

    

   35. Procedura uzyskania numeru PESEL

   O nadanie numeru PESEL występuje konsul w związku ze sprawą paszportową osoby, która nie posiada jeszcze numeru PESEL (dotyczy zarówno osoby małoletniej, jak i pełnoletniej). Czynność tę konsul wykonuje po przyjęciu pełnej dokumentacji paszportowej (i pobraniu opłaty za wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego). Do sprawy nadania numeru PESEL wymagane jest złożenie odpisu zupełnego lub skróconego polskiego aktu urodzenia. Osoba, która zawarła związek małżeński (bez względu na to, czy nastąpiła zmiana jej nazwiska w związku z zawarciem małżeństwa, czy też – nie), składa odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa. Za sprawę związaną z nadaniem numeru PESEL nie pobiera się opłaty konsularnej. 

   Uwaga: konsul nie występuje o nadanie numeru PESEL w innych sprawach niż w związku ze sprawą wydania pasportu/paszportu tymczasowego.

    

   36. Czy jest możliwość przesłania nowego paszportu z innego konsulatu lub z

    kraju?

    Nie, paszport należy odebrać w urzędzie, w którym składało się wniosek.

    

   37. Czy uzyskam kolejny paszport dla małoletniego dziecka bez zgody drugiego  rodzica na podstawie tego samego orzeczenia sądu zastępującego zgodę drugiego rodzica, jeśli było ono już „wykorzystane” do wydania dotychczasowego paszportu?

   Orzeczenie sądu zastępujące zgodę jednego z rodziców może być „wykorzystane” jedynie w danym konkretnym przypadku składania wniosku o wydanie paszportu małoletniemu. Zgoda obojga rodziców jest wymagana przy każdorazowym składaniu wniosku o wydanie paszportu dziecku. Oznacza to, że  przy składaniu wniosku o wydanie kolejnego paszportu jest wymagana zgoda obojga rodziców, a jeśli nie jest możliwe uzyskanie zgody 1 rodzica, to należy uzyskać orzeczenie sądu zastępujące zgodę tego rodzica.

    

   38.W jakim terminie przed końcem ważności paszportu można wnioskować o wydanie nowego paszportu?

   Posiadacz paszportu może składać wniosek o wydanie nowego paszportu w czasie dla siebie dogodnym. Przepisy nie określają terminów w tym zakresie.

   Przy wnioskowaniu o nowy paszport należy brać pod uwagę czas oczekiwania na wizytę paszportową w  konsulacie oraz czas oczekiwania na wydanie paszportu.

   Ponadto należy uwzględnić niżej wymienione kwestie, co umożliwi osobie zainteresowanej podjęcie decyzji, kiedy powinna złożyć wniosek o wydanie paszportu. Odpowiednio wcześniejsze  złożenie  wniosku  może mieć  pozytywny wpływ na  planowane przez interesanta  działania, przedsięwzięcia, podróże, itp.

   Jeśli posiadacz paszportu zamierza odbyć podróż do innego kraju, należy uzyskać informację o aktualnych przepisach określających zasady wjazdu i pobytu na terytorium tego kraju - w zakresie wymaganej ważności paszportu (ten aspekt należy uwzględnić również przy ubieganiu się o wizę, jeśli taki obowiązek istnieje).  

    

   39.Czy mogę złożyć wniosek o nowy paszport, jeżeli mój paszport jest ważny jeszcze np. 2 lata?

   Tak. 

    

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: