close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY WIZOWE

 •  

  Terytorialna właściwość Konsulatu Generalnego RP w Charkowie

  Konsulat Generalny RP w Charkowei rozpatruje wnioski wizowe obywateli Ukrainy zamieszkałych w następujących obwodach: charkowski, dniepropietrowski, doniecki, ługański, sumski, połtawski i zaporoski.

   

   

  Godziny urzędowania

  Poniedziałek – piątek:

  8.30 – 12.30:              przyjmowanie zarejestrowanych w systemie e-konsulat wniosków, wydawanie paszportów, udzielanie informacji

  15.00 – 15.45:            wydawanie paszportów, udzielanie informacji.

   

   

  Ruch bezwizowy

  W związku z wejściem w życie od 11 czerwca 2017r.  przepisów znoszących obowiązek posiadania wizy Schengen dla obywateli Ukrainy posiadających paszporty biometryczne, Punkty Przyjmowania Wniosków Wizowych oraz polskie urzędy konsularne na Ukrainie nie przyjmują wniosków wizowych na wizy Schengen na podstawie paszportów biometrycznych.

   

   

  Zasady udzielania wiz

  O wizę można się ubiegać najwcześniej 3 miesiące przed planowanym wyjazdem.

  W przypadku posiadania już wizy wielokrotnej o kolejną wizę można wystąpić 3 miesiące przed upływem ważności obecnie posiadanej.

  Zainteresowany ma możliwość złożenia wniosku wizowego bezpośrednio w Konsulacie bądź za pośrednictwem Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW).

  W ramach podpisanej umowy pomiędzy Ambasadą RP na Ukrainie a Spółką VF Worlwide Holdings Ltd. przyjmowanie wniosków wizowych w Charkowskim Okręgu Konsularnym odbywa się za pośrednictwem niżej wymienionych Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych:

  Charków

  Adres: ulica Akademika Pawłowa, 271, Centrum Biznesowe „Radmir Expohol”, 4 piętro

  Pytania ogólne: info_kharkiv@polandvisa-ukraine.com

  Złożenie dokumentów i odbiór paszportów: 08:30 – 16:30 (poniedziałek - piątek).

  Dnipro

  Adres: al. Dmytra Jawornyckiego 22, Centrum Biznesowe “Atrium”, 1 piętro

  Pytania ogólne: info_kharkiv@polandvisa-ukraine.com

  Złożenie dokumentów i odbiór paszportów: 08:30 – 16:30 (poniedziałek - piątek).

  Zaporoże

  Adres: al. Soborny 189

  Pytania ogólne: info_kharkiv@polandvisa-ukraine.com

  Złożenie dokumentów: 08:30 – 16:30 (poniedziałek - piątek). Odbiór paszportów: 15:00 – 17:00 (poniedziałek - piątek).

   

   

  Zasady udzielania wiz obywatelom Ukrainy przesiedlonym z terytorium Polski

  Obywatele Ukrainy, którzy byli przesiedleni z terytorium Polski na mocy umowy między PKWN a Rządem USSR z 9 września 1944r. oraz umowy między Tymczasowym Rządem jedności Narodowej a Rządem ZSRR z 6 lipca 1945r.,  którzy przedstawią oryginały następujących dokumentów:

  orzeczenia wydanego przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny,

  dokumentu urzędowego pozyskanego z państwowego archiwum w RP lub na Ukrainie,

  bądź też dokumentu z innego polskiego lub ukraińskiego organu władzy państwowej lub samorządowej, który potwierdza fakt zamieszkiwania na obecnym terytorium RP oraz ewakuacji z niego,

  mogą występować do polskich urzędów konsularnych na Ukrainie o wydanie wizy jednolitej wielokrotnego wjazdu z okresem ważności:

  a) 2 lat, jeżeli nie posiadały wcześniej żadnych wiz jednolitych,

  b) 5 lat, jeżeli posiadały wcześniej przynajmniej jedną wizę jednolitą, wykorzystaną bez naruszeń przepisów prawa odwiedzanego państwa (państw) strefy Schengen.

  Zasada ta ma zastosowanie również do dzieci i wnuków osób ewakuowanych a także do współmałżonków repatrianta, współmałżonków dzieci repatrianta i współmałżonków wnuków repatrianta, jeżeli przedstawią oryginał wspomnianego wyżej dokumentu potwierdzającego fakt ewakuacji ich rodzica lub dziadka, a także dokumentu potwierdzającego fakt pokrewieństwa z osobą ewakuowaną.

                    

   

  Informacja biometryczna

  Od 23 czerwca 2015 roku urzędy konsularne państw Schengen na Ukrainie wprowadziły Wizowy System Informacyjny (VIS), jako kolejny etap ogólnoświatowego procesu wprowadzania tego systemu.

  W związku z tym wszyscy aplikujący o wizy Schengen (tylko do paszportów nie biometrycznych) są zobowiązani przybyć osobiście do urzędu  konsularnego lub obsługującego go Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych w celu pobrania danych biometrycznych (odcisków palców i zdjęcia cyfrowego).

   

   

  Obliczanie okresu pobytu obywateli  państw trzecich na terytorium państw strefy  Schengen

  Maksymalny czas pobytu obywateli państw trzecich na terytorium państw członkowskich wynosi 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

  Pobyty w Bułgarii, Chorwacji, Irlandii, Rumunii, na Cyprze i w Zjednoczonym Królestwie nie będą brane pod uwagę, gdyż kraje te nie są członkami obszaru Schengen.

  Krótkoterminowe pobyty w krajach, nie będących członkami UE, a należącymi do strefy Schengen: Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria, będą brane pod uwagę przy sprawdzeniach warunku 90/180 dni.