close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KARTA POLAKA

 • ZMIANY W USTAWIE O KARCIE POLAKA

  W dniu 23 grudnia 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 26 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2282). 

   

  Art. 2 w ust. 1 pkt 3 ustawy o Karcie Polaka otrzymuje brzmienie "3) wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie  w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat".

  Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem Ustawy o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach.

   

  Podstawowe informacje o Karcie Polaka

   

  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność jej posiadacz do Narodu Polskiego.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Karcie Polaka (link do aktualnej wersji ustawy), Karta Polaka może zostać przyznana osobie, która spełnia łącznie następujące warunki :

   

  1. Wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.
  2. W obecności konsula Rzeczypospolitej złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.
  3. Wykaże, że co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej.

   

  Jeżeli osoba wnioskująca o Kartę Polaka nie posiada dokumentów potwierdzających jej polskie pochodzenie, ale aktywnie działa w polskiej lub polonijnej organizacji na rzecz języka i kultury polskiej lub społeczności polskiej od co najmniej trzech lat, wówczas może przedstawić konsulowi stosowne zaświadczenie. Prawo do wydawania zaświadczeń mają na Ukrainie dwie organizacje Związek Polaków na Ukrainie Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie wykazu organizacji   

   W zaświadczeniu należy opisać działalność wnioskującego  dołączyć dokumenty potwierdzające działalność ( fotografie, publikacje lub inne) oraz wpisać imię, nazwisko oraz stopień pokrewieństwa osoby z rodziny, która była narodowości polskiej.

   

  Karta Polaka może być przyznana także osobie, będącej obywatelem jednego z państw dawnego ZSRR, której pochodzenie zostanie prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9.11.2000r. o repatriacji (Dz.U.2014 nr 0 poz.1392, z późniejszymi zmianami).

   

  Ważne informacje :

  Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Karta Polaka nie oznacza nabycia obywatelstwa polskiego, nie uprawnia do osiedlania się w Polsce.

  Karta Polaka nie zastępuje wizy i nie uprawnia do przekraczania granicy.

  Osoby posiadające Kartę Polaka mogą ubiegać się o wydanie bezpłatnej wizy krajowej ( polskiej) – ważnej na rok z okresem pobytu 365 dni.

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: