close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • Informujemy, iż od 1 stycznia 2018 roku w PPWW znajdujących się w  Charkowskim  okręgu konsularnym znosi się system rejestracji dla wnioskodawców aplikujących o wizy Schengen do Polski. Wnioskujący o wizę Schengen będą mogli składać    wnioski o wizę w PPWW we wskazanych okręgach bezpośrednio, bez uprzedniej rejestracji. 
   

  Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie internetowej VFS Global  lub u operatorów Call Center

   

  NOWY SYSTEM REJESTRACJI DO PPWW W OKRĘGACH KONSULARNYCH:
  CHARKOWSKIM, ŁUCKIM I ODESSKIM NA UKRAINIE

   

   

   

   

   

   

  UPROSZCZONA PROCEDURA WIZOWA DLA CZŁONKÓW RODZINY
  OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  1. Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

  1. Członkami rodziny obywatela UE są:

  •       współmałżonek,

  •       dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,

  •       rodzice pozostający na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

       3. W celu otrzymania wizy należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

   

  •       wniosek wizowy (wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/), wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią,

  •       ważny paszport,

  •       dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2,

  •       dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).

   

       4. Odmowa wydania wizy

   

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

  • wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub
  • pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

      5. Podstawy prawne:

   

  • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525)[1].
  • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
  • ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

   


  [1] Dana ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

   

   

   

   

   

  Konsulat Generalny RP w Charkowie  informuje, że rejestracja w systemie e-konsulat odbywa się na stronie internetowej: https://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Najbliższe terminy rejestracji wizowej są dodawane 10, 20 i 30 dnia każdego miesiąca o godz. 12 (czasu kijowskiego). W przypadku, gdy 10, 20 lub 30 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, dodawanie terminów odbywa się w poprzedzającym dniu pracy Konsulatu Generalnego RP w Charkowie.

   

  W związku z zakończeniem współpracy z firmami turystycznymi na zasadach akredytacji, osoby ubiegające się o wizy w celach turystycznych mogą dokonać rejestracji w trybie indywidualnym korzystając z  rejestracji wniosku wizowego za pośrednictwem Call Centre jak i online, poprzez wybranie kategorii „Schengen turystyka”

   

  Konsulat Generalny RP w Charkowie Informuje, iż udostępnił nową usługę polegającą na możliwości zarejestrowania wniosku wizowego oraz ustalenia daty złożenia aplikacji wizowej w Konsulacie Generalnym RP w Charkowie poprzez internet. W przypadku skorzystania z systemu internetowej rejestracji wniosku należy:

   

  • zapoznać się, jakiego rodzaju dokumenty należy złożyć w celu uzyskania wizy
   (w celu uzyskania informacji o wymaganych dokumentach - kliknij tutaj)

  • następnie wybrać dogodny termin złożenia aplikacji wizowej w Konsulacie Generalnym RP w Charkowie (lub innym urzędzie konsularnym na Ukrainie),

  • wypełnić wniosek wizowy (maksymalny czas wypełnienia wniosku wynosi 30 minut, po tym czasie następuje zamknięcie aplikacji),

  • po wypełnieniu należy wydrukować wniosek wizowy,

  • wydrukowany wniosek, wraz z pozostałymi dokumentami, należy złożyć w wybranym terminie i urzędzie konsularnym.

  Rejestracji wniosku można dokonać pod adresem: www.e-konsulat.gov.pl .

   

  • Wizy  turystyczne z prawem wielokrotnego wjazdu mogą być wydane  osobom spełniającym  następujące warunki:

   

  -  posiadają potwierdzenie opłacenia (w całości) usługi turystycznej na terenie Polski,

  -  posiadały co najmniej dwie wizy Schengen wydane w celach turystycznych ( w tym jedna polska),  wizy powinny być prawidłowo wykorzystane.

   

  Po spełnieniu powyższych warunków konsul może podjąć decyzję o wydaniu wizy turystycznej wielokrotnej na okres 2 lat.

   

  Osobom niespełniającym warunku wcześniejszego posiadania co najmniej dwóch wiz jednolitych, można wydawać wizy dwukrotne w celach turystycznych, na okres ważności do 6 miesięcy, jeżeli przedstawią  potwierdzenie opłacenia (w całości) usługi turystycznej na terenie Polski w dwóch różnych terminach, mieszczących się w ramach powyższego okresu.

   

  Informacja dla uczestników programów stypendialnych:

  Osoby, udające się do Polski z zamiarem udziału w programie stypendialnym rządu RP, polskich uczelni bądź miast, mogą złożyć dokumenty w celu otrzymania wizy bezpośrednio w urzędzie konsularnym, po uprzednim indywidualnym ustaleniu terminu złożenia dokumentów i wypełnieniu wniosku wizowego na stronie internetowej e-konsulat.gov.pl . W tym celu należy:

  1. Drogą korespondencyjną lub telefoniczną umówić się na złożenie dokumentów we właściwym urzędzie konsularnym (obowiązuje właściwość miejscowa).
  2. Przygotować wymagane dokumenty, w tym ankietę wizową wypełnioną online przy pomocy witryny e-konsulat (https://www.e-konsulat.gov.pl/).
  3. Złożyć dokumenty w wyznaczonym dniu.

    

  Z powyższej opisanej możliwości skorzystać mogą beneficjenci następujących programów stypendialnych:

  • Program Stypendialny im. Stefana Banacha
  • Program Stypendialny im. Lane`a Kirklanda
  • Program Stypendialny Ministra Kultury Gaude Polonia
  • Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców
  • Program Stypendialny Kolegium Europejskiego w Natolinie
  • Specjalistyczne Studia Wschodnie Uniwersytetu Warszawskiego
  • Uczestnicy Szkoły Letniej i Szkoły Zimowej Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego
  • Stypendium im. Krzysztofa Skubiszewskiego
  • Fundusz Stypendialny Królowej Jadwigi UJ
  • Fundusz Stypendialny im. Bohdana Łysiaka UJ
  • Nagroda Iwana Wyhowskiego
  • Erasmus dla Ukrainy
  • Fundusz Stypendialny Grupy Wyszehradzkiej
  • Kasa Mianowskiego
  • Artes Liberales UW
  • Stypendium Polskiego Komitetu UNESCO
  • Thesaurus Poloniae MKiDN
  • Stypendium Muzeum Historii Polski
  • Międzynarodowe Staże Parlamentarne
  • Program Study Tours to Poland
  • Program „Teraz Wrocław”
  • oraz innych stypendiów fundowanych przez uczelnie, władze miast, muzea i instytucje polskie.