close

 • To serve Poland – to build Europe – to understand the world

   

 • НОВИНИ

 • 14 травня 2019

  Konsulat Generalny RP w Charkowie zatrudni osoby do pracy w Wydziale Ruchu Osobowego.

   

  Wymagania:

   

  - obywatelstwo Ukrainy;

   

  - bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

   

  - mile widziana znajomość innego języka zachodnioeuropejskiego;

   

  - wykształcenie wyższe;

   

  - niekaralność;

   

  - chęć do pracy;

   

  - odporność na stres;

   

  - uregulowany stosunek do służby wojskowej.

   

   

  CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim prosimy nadsyłać na adres charkow.kg.wizy@msz.gov.pl w temacie wpisując „ogłoszenie o zatrudnieniu”.

   

   

  Oferty przyjmowane są do 28.05.2019 r. włącznie.

   

   

  KG RP w Charkowie zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

   

   

   

   

   

  Dane osobowe - klauzula informacyjna

   

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

   

  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

   

  Administrator danych i kontakt do niego: Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą przy al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.

   

  Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, adres e-mail: iod@msz.gov.pl

   

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy

   

  Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom.

   

  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których konsul generalny ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

   

  Uprawnienia:

   

  o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

   

  o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

   

  Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

   

  Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Print Print Share: